Retrato
  • Fotógrafo: Nacho Rojas
  • Styling: Daniel Pacheco
  • Maquillaje: Macarena Moreno
  • Pelo: Macarena Moreno